พัฒนาโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Public Health, Chiang Mai University